Etusivulle
Sairauden vaikutukset kehoon
Hoito
* Psykiatrinen
* Lääkitys
Millainen mahdollisesti on tulevaisuuden ennusteesi
Mitä voit tehdä toipuaksesi?
Syömistottumusten muuttaminen
Painonnousu
Liikunta
Mitä tapahtuu toipumisen myötä
Keinoja tukemiseen
Lähteet
Tekijät
TERVEYSNETTIIN
 
 
 
 
 
 

Nuorten anoreksia nervosa

LÄHTEET

Aaltonen, M. Ojanen, T. Vihunen R. Vilén, M. 2003. Nuoren aika. Porvoo: WS Bookwell Oy.

Anred 2007. [viitattu 3.3.2007] saatavilla www-muodossa: http//www.anred.com/pnp.html.

Aro, A. Mutanen, M. Nuutinen, L. & Uusitupa, M. 1993. Kliininen ravitsemus. Porvoo: WSOY.

Brummer, M. & Enckell, H. 2005. Lasten ja nuorten psykoterapia. Juva: WS Bookwell Oy.

Buckroyd, J. 1997. Anoreksia & bulimia. Juva: WSOY.

Charpentier P. 1997. Anoreksia ja bulimia. Teoksessa Charpentier, P. (toim.) 1997.Nuorten syömishäiriöt ja lihavuus. Jyväskylä: Kirjapaino Oma, 7-23.

Charpentier, P. & Marttunen, M. 2001. Syömishäiriö vai ei. Duodecim. [viitattu 15.2.2006]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/pls/ltk/ltk.koti?p_haku=syömishäiriö%20vai%20ei.

Fogelholm, M. Rehunen, S. 1996. Ravitsemus, liikunta ja terveys. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino.

Fogelholm, M. 1999. Syö ja liiku mielelläsi. Juva: WSOY.

Hautala, L. Liuksiala, P-R. Räihä, H. Väänänen A-M. Jalava A. Väinälä, A. Saarijärvi S. 2005. Häiriintynyt syömiskäyttäytyminen ja sen varhainen toteaminen kouluterveydenhuollossa. Suomen lääkärilehti 45/2005, 4599-4605.

Heinonen, L. 1998. Ratkaisuja ravitsemusneuvontaan - ongelmista onnistumisiin syömisen hallinnassa. Tampere: Kirjapaino Hermes Oy

Heller, T. 2006. Painonhallinta. Opas nuorille ja heidän vanhemmilleen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Perhemediat Oy.

Kaivosoja, M. 1997. Alaikäisen hoitoon määräämisen edellytykset mielenterveyslaissa. lääkärin käsikirja. [viitattu 9.10.2006] Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi.ezproxy.turkuamk.fi/ltk/ltk.koti? p_haku=anoreksia% 20nervosa

Kannas, L. Eskola, K. Räsänen, P. Mustajoki, P. 2005. Virtaa- uuden sukupolven terveystieto. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.

Kylliäinen, S. Lintunen, M. 1995. Ravitsemus ja terveys. Porvoo:WSOY.

Lehto, S. 2004. Lasten ja nuorten syömishäiriöt. Teoksessa: Koistinen, P. Ruuskanen, S. & Surakka, T. (Toim.) 2004. Lasten ja nuorten hoitotyön käsikirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy, 242-249.

Lehto-Salo, P. & Aalberg, V. 1996. Anoreksia nervosaan sairastuneen nuoren avohoito. Duodecim. [viitattu 7.11.2005]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/ltk/ltk.koti?p_haku=anoreksia

Lenko, H.-L. & Ruuska, J. 2001. Syömishäiriöiden tutkimus ja hoito nuoruusiässä. Lääkärilehti. [viitattu 8.2.2006]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/pls/ltk/ltk.koti?p_haku=syömishäiriöiden% 20tutkimus%20ja%20hoito

Lepola, U. & Koponen, H. 2002. Syömishäiriöt. Teoksessa Lepola, U. Koponen, H. Leinonen, E. Joukamaa, M. Isohanni, M. & Hakola, P. 2002. Psykiatria. Porvoo: WSOY, 154 - 164.

Luoto, E. Salmi, T. Laine, O. Kitula, P. Anttila, L. Valpola, M-L. 2005. Kun lapsella on syömishäiriö -Opas anoreksia nervosaa ja bulimia nervosaa sairastavan lapsen vanhemmille. Turku: Painotalo Gillot Oy.

Metsärinne, U. 2005. Syömishäiriöisen potilaan hoito. [viitattu 7.11.2005]. saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/terveysportti/ekirjat.koti?p_db=shk&p_haku= Syömi shäiriöisen%20 potilaan%20hoito

Pylkkänen, H. 1996. Faktoja anoreksiasta. Lääkärilehti. [viitattu 15.2.2006]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/pls/ltk/ltk.koti?p_haku=faktoja%20anoreksiasta.

Rantanen, P. 2005. Syömishäiriöt lapsilla ja nuorilla. Lääkärin käsikirja [viitattu 4.10.2005]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/pls/ltk/ltk.koti?p_haku=syömishäiriöt

Rissanen, A. 1999. Syömishäiriöt. Teoksessa Aro, A. Mutanen, M. Uusitupa, M. 1999. Ravitsemustiede. Hämeenlinna: Karisto Oy. 546-551.

Rissanen, A. & Suokas, J. 2001. Syömishäiriöt. Teoksessa Lönnqvist, J. Heikkinen, M. Henriksson, M. Marttunen, M. Partonen, T. (toim.) Psykiatria. Hämeenlinna: karisto Oy, 305- 322.

Rissanen T. 2002. Projektilla tulokseen. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy
STM & Stakes. 2002. Kouluterveydenhuolto 2002. Opas kouluterveydenhuollolle, peruskouluille ja kunnille. Stakes. Oppaita 51

Suokas, J. 1996. Anorektikon hoito – keppiä vai porkkanaa? Duodecim. [viitattu 26.3.2007]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/ltk/ltk.koti?p_haku=anoreksia

Suokas J. 2005. Syömishäiriöiden tunnistaminen ja hoidon pääperiaatteet. Lääkärilehti. [viitattu 31.8.2006]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/ltk/ltk.koti?p_haku=anoreksia

Suomen Lastenpsykiatriyhdistys 2002. Lasten ja nuorten syömishäiriöt. Käypä hoito. [viitattu 7.11.2005]. Saatavilla www-muodossa: http://www.terveysportti.fi/pls/ltk/ltk.koti?p_haku=lasten%20ja%20nuorten %20syömishäiriöt.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2005a. Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon. Helsinki: Edita Prima Oy.

Valtion ravitsemusneuvottelukunta. 2005b. Suomalaiset ravitsemussuositukset – ravinto ja liikunta tasapainoon. [viitattu 2.4.2007] Saatavilla www-muodossa: wwwb.mmm.fi/ravitsemusneuvottelukunta/Suositus98_lyh.htm

Van der Ster, G. 2006. Lupa syödä. Opas syömishäiriöiden hoitoon. Helsinki: Edita Prima Oy.

Viljanen, R. Larjosto, M. Palva-Ahola, M. 2005. Syömishäiriön ravitsemushoito. Helsinki: Yliopistopaino.

Westerlund A-M.1997 Anoreksiasta ja bulimiasta aiheutuvia fysiologisia muutoksia ja komplikaatioita. Teoksessa Charpentier, P. (toim.) 1997. Nuorten syömishäiriöt ja lihavuus. Jyväskylä: Kirjapaino Oma, 25-28.