Etusivu

Mikä on autismi?

Millainen on autistinen kaverini?
    - Käyttäytyminen
    - Puhe
    - Liikkuminen

Miten voin lähestyä autistista luokkakaveriani?
    - Leikkiminen ja harrastukset

Miten autismi vaikuttaa kotona ja koulussa?
    - Kotona
    - Koulussa

Ystävyys-runo

Lähteet
Tekijät

Terveysnetti

Lähteet

Huttunen, M. 2010. Autismi. Terveyskirjasto. Duodecim. Viitattu 28.09.2010. http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00355

Kerola, K.; Kujanpää, S. & Timonen, T. 2000. Autismikuntoutus. PS-kustannus. Juva.


Kerola, K.; Kujanpää, S. & Timonen, T. 2009. Autismin kirjo ja kuntoutus. PS kustannus. Juva.

Larchez, M. & Treiber, F. 2003. Ystäväni Aapo, jolla on autismi. WS Bookwell Oy. Porvoo.

Nurmenrinta, R. 2003. Haasteena asperger-oppilas. Laadullinen tutkimus strukturoinnin käyttämisestä autistisen opetuksessa. Pro-gradu-tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Viitattu 3.4.2011. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/10294/G0000608.pdf?sequence=1.

Vallikari, J. 2005. Arjenhallintaopas. Autismi- ja Aspergerliitto ry. Oulu.