Lähteet

Asikainen, M. & Rintahaka, P. 2005. Viivästynyt puheen ja kielen kehitys. Suomen Lääkärilehti 1/2005, 39-43.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 2004. Lapsen puheterapia [viitattu 26.04.2008] Saatavissa: http://www.hus.fi/default.asp?path=1,32,660,546,570,646,806,3864,3873

Huttunen, M. & Jalanko, H. 2006. Puheen ja kielen häiriöt [viitattu 29.03.2007]. Saatavissa: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_haku=
dysfasia&p_artikkeli=dlk00413

Karma, P., Nuutinen, J., Puhakka, H., Vilkman, E., Virolainen, E., Ylikoski, J. & Ramsay, H. 1999. Korva-, nenä- ja kurkkutaudit sekä foniatrian perusteet. Helsinki.

Pihlajamaa, M. 2006. Kehityksellinen verbaali dyspraksia: kuvaus lapsen puheen ja kielen kehityksestä iässä 2;0 - 4;6. Helsingin yliopisto, puhetieteiden laitos.

Sillanpää, M., Herrgård, E., Iivanainen, M., Koivikko, M. & Rantala, H. (toim.) 2004. Lasten neurologia. Duodecim. 2. uudistettu painos. Gummerus, Jyväskylä.

Suomen puheterapeuttiliitto Ry, 2004. Puheterapia [viitattu 26.04.2008] Saatavissa: http://puheterapeutti.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=8