Lähteet

Aalberg, V. & Siimes, M. 2007. Lapsesta aikuiseksi. Nuoren kypsyminen naiseksi tai mieheksi. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy

Aalto, M. 2003. Nuorten kokema yksinäisyys ja sen yhteys tulevaisuusorientaatioon. Pro Gradu –tutkielma. Helsinki: Helsingin Yliopisto.
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19905/nuortenk.pdf?sequence=2

Ahola, S.; Galli, L. & Ikonen, S. 2009. Koulutuksesta syrjäytymisen ehkäisy Varsinais-Suomessa. Turku: Turun yliopisto. Koulutussosiologian tutkimuskeskus, RUSE.
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/43498/ruse2009report01.pdf?sequence=1.pdf

Aira, T.; Kannas, L.; Tynjälä, J; Villberg, J. & Kokko, S. 2013. Hiipuva liikunta nuoruusiässä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/41670/978-951-39-5261-7.pdf?sequence=1

Cacciatore, R & Koiso - Anttila, S. 2008. Pelastakaa pojat! Jyväskylä: Minerva Kustannus Oy.

Kangasniemi, J. 2008. Yksinäisyyden kokemisen avainkomponentit Yleisradion tekstitelevision nuorten palstan kirjoituksista. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/19195/9789513934088.pdf

Kannas, L. 2004. Koululaisten terveys ja terveyskäyttäytyminen muutoksessa. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Domus- Offset Oy.

Kantomaa, M. 2010. The role of physical activity on emotional and behavioural problems, self-rated health and educational attainment among adolescents. Väitöskirja. Oulu: Oulun yliopisto.
http://herkules.oulu.fi/isbn9789514261077/isbn9789514261077.pdf

Korkiamäki, R. 2013. Kaveria ei jätetä! Sosiaalinen pääoma nuorten vertaisuhteissa. Akateeminen väitöskirja. Tampere: Tampereen yliopisto.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/68124/978-951-44-9124-5.pdf?sequence=1

Kumpula, M. 2012. Nuorten sosiaalisen pääoman muotoutuminen kaverisuhteissa. Pro gradu –tutkielma. Lapin Yliopisto.
https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/77284/Kumpula.Maarit.pdf?sequence=1

Kuronen, I. 2010. Peruskoulusta elämänkouluun. Ammatillisesta koulutuksesta syrjäytymisvaarassa olevien nuorten aikuisten tarinoita peruskoulusuhteesta ja elämänkulusta peruskoulun jälkeen. Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
https://ktl.jyu.fi/img/portal/17787/Tutkimuksia_26_netti.pdf

Laakso, M. 2012. 15–18-vuotiaiden tyttöjen itsetunto ja ruumiinkuva. MLL –tutkimusraportti.
http://mll-fi-bin.directo.fi/@Bin/cac2de97a6ddfba10db27ebf0f504cce/1416486801/application/pdf/15280338/Tytto%CC%88tutkimus,%20raportti%201.6.pdf

Laine, K. 2005. Minä, me ja muut sosiaalisissa verkostoissa. 1. painos. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy.

Lindberg, A. 2011. ”Pärjätäkseen pitää olla sosiaalinen, aktiivinen ja menestyvä ihminen. Kaikkea hyvää vaan heille, mutta entäs me muut?” Vertaistuki Yksinäisyys-nettiryhmässä avunsaajan ja avunantajan näkökulmista. Pro Gradu –tutkielma. Helsinki: Helsingin yliopisto.
file:///C:/Users/kotikone/Downloads/ProGradu_Lindberg_Annina.pdf

Mikkola, H & Oinas, M. - M. 2007. Nuorten kehonkuva ja IRC-Galleriassa tapahtuva identiteetti-ilmaisu. Pro-gradu – tutkielma. Oulu: Oulun yliopisto
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/sites/default/files/tapahtumatiedostot/Mikkola_Oinas_Gradu.pdf

Myllyniemi, S & Berg, P. 2013. Nuoria liikkeellä! Nuorten vapaa-aikatutkimus 2013.

Määttä, K. 2007. Helposti särkyvää. Nuoren kasvun turvaaminen. Helsinki: Gummerus Kirjapaino Oy.

Nevalainen, V. 2009. Yksinäisyys. Edita Publishing Oy.

Nuori Suomi. 2006. Liikuntatutkimus 2005-2006. Lapset ja nuoret. Suomen Gallup Oy.
http://www.sport.fi/system/resources/W1siZiIsIjIwMTQvMDQvMjIvMTFfNTJfMTBfODg4X0thbnNhbGxpbmVubGlpa3VudGF0dXRraW11c18yMDA1XzIwMDZ
sYXBzZXRqYW51b3JldC5wZGYiXV0/Kansallinenliikuntatutkimus_2005_2006lapsetjanuoret.pdf

Pirttiniemi, J & Päivänsalo, P. 2001. Perusopetuksen ja ammatillisen koulutuksen nivelvaiheen kehittäminen. Opetushallitus.
http://www.oph.fi/download/49204_perusopetuksen_ja_ammatillisen_koulutuksen_nivelvaiheen_kehittaminen.pdf

Puuronen, A & Välimaa, R. 2001. Nuori ruumis. Gaudeamus -kirja. Tampere: Tammer- paino.

Pölönen, M & Riihinen, E. 2005. Ideoita ja virikkeitä aloittelevalle opinto-ohjaajalle. Kehitys-hanke. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.
https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/18230/URN_NBN_fi_jyu-2006264.pdf?sequence=1

Tuuri, T. 2008. Nuoren elämänhallinta ja ohjaus opintojen nivelvaiheessa. Pro gradu – tutkielma. Kasvatustieteiden laitos. Tampere: Tampereen yliopisto.
http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/78910/gradu02456.pdf?sequence=1

Etusivulle