Kirjallisuutta

Koponen, A. 2001. Nuori aikuinen ja epilepsia. Tutkimus epilepsiaa sairastavien nuorten sosiaalisesta selviytymisestä ja hyvinvoinnista. Epilepsialiiitto, julkaisuja 1. Helsinki. Yliopistopaino.

Eriksson, K., Seppälä, U., Nieminen, P & Heikkilä, M. (toim.) 2003. Epilepsian ABC. Juva: WS Bookwell Oy.