Kirjallisuus

”Koti on paras
paikka asua”


Fyysinen toimintakyky
Elinympäristö
Liikkuminen
Ravitsemus

Psyykkinen toimintakyky
Yksinäisyys
Päihteettömyys
Muisti
Mieliala
Hengellisyys

Sosiaalinen toimintakyky
Läheiset
Sosiaalinen verkosto

Yhdistykset
Tekijät
Kirjallisuus
Terveysnetti

Eloranta, T. & Punkanen T. 2008. Vireään vanhuuteen. Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Tammi.

Lyyra, T-M.; Pikkarainen, A. & Tiikkainen P. (toim.) 2007. Vanheneminen ja terveys. Helsinki: Edita.

Lähdesmäki, L. & Vornanen, L. 2009. Vanhuksen parhaaksi – Hoitaja toimintakyvyn tukena. 1. painos. Helsinki: Edita Prima.

Sonkin, L.; Petäkoski-Hult, T.; Rönkä, K. & Södergård, H. 2000. Seniori 2000. Ikääntyvä Suomi uudelle vuosituhannelle. Ensimmäisen painoksen lisäpainos. Helsinki: Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra.

Tilvis, R.; Pitkälä, K.; Strandberg, T.; Sulkava, R. & Viitanen, M. (toim.) 2010. Geriatria. 2. uudistettu painos. Helsinki: Kustannus Oy Duodecim.